Handelsvilkår

Nedenfor fremgår Bjerringfelt ApS’ salgs- og leveringsbetingelser, som finder anvendelse mellem bestilleren og Bjerringfelt ApS i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Bjerringfelt ApS og bestilleren.

Ny kunde

 

Køb hos Bjerringfelt Aps kræver en kundeoprettelse med følgende oplyst: 

 

 • Registreret firmanavn, -adresse, -telefonnummer og evt. leveringsadresser
 • CVR-nummer og kontaktperson
 • E-mailadresse til modtagelse af faktura
 • EAN-nr. for offentlige instanser

 

Det er en forudsætning for leveringen af varer, uanset købets størrelse, at din virksomhed kan kreditgodkendes ifølge interne retningslinjer. Alternativt udbeder vi kontant betaling før levering. 

1.0.Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for Bjerringfelt ApS i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Bjerringfelt ApS. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Bjerringfelt ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2.0. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og forsendelse.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet Bjerringfelt ApS om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin m.v. er Bjerringfelt ApS berettiget til at få dette arbejde betalt med Bjerringfelt ApS’ til enhver tid gældende timetakst til dags pris.

2.2.2. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Bjerringfelt ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden fra aftaleindgåelse og frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Ved kursændringer forbeholder Bjerringfelt ApS sig retten til at ændre prisen tilsvarende, hvis betaling ikke er indgået.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Bjerringfelt ApS berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Bjerringfelt ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet, mangelfuldt eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Der beregnes minimum 15 minutter til Bjerringfelt ApS’ til enhver tid gældende timesats. Overstiger tiden for dette arbejde mere end en halv time orienterer Bjerringfelt ApS bestilleren, inden arbejdet sættes i gang.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på Bjerringfelt ApS’ adresse i Kjeldbjerg (Iglsøvej 65, DK-7800 Skive). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 4.

2.5. Ønsker bestilleren - og påtager Bjerringfelt ApS sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke tilhører Bjerringfelt ApS, betaler bestilleren vederlag herfor, ud over den aftalte pris.

3.0.Ejendomsforbehold

3.1. Samtlige varer købt af Bjerringfelt ApS, forbliver Bjerringfelt ApS’ ejendom, indtil endelig betaling af samtlige fordringer inkl. renter og omkostninger, har fundet sted.

3.2. Såfremt bestiller misligholder sin betalingsforpligtelse, er Bjerringfelt ApS berettiget til at tilbagetage det solgte, hvis forholdet ikke bringes i ordren senest 10 dage efter Bjerringfelt ApS’ anmodning herom. Tilbagetagelsen sker om nødvendigt med fogedrettens hjælp.

 

 1. Levering og risikoens overgang

Leveringsstedet er Bjerringfelt ApS’ firmaadresse. Al forsendelse, ud over Bjerringfelt ApS’ firmaadresse, sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Bjerringfelt ApS forsikrer kun en leverance, såfremt bestilleren fremsætter skriftlig begæring herom og i så fald kun for bestillerens regning.

 1. Leveringsomfang

5.1. Det aftalte oplag må af Bjerringfelt ApS overskrides med 5 %.

5.2. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Bjerringfelt ApS, har Bjerringfelt ApS ret til en rimelig overlevering ud over 5 % af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

 1. Betaling

6.1. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelse samt faktura.

6.2. Finder betaling ikke rettidigt sted, beregnes renter fra forfaldsdagen i henhold til Rentelovens bestemmelser herom, svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente, reguleret hvert år pr. 1/1 og 1/7 med tillæg af 7 %.

6.3. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser, beregner Bjerringfelt ApS sig et gebyr på kr. 100,- pr. gang.

6.4. På Bjerringfelt ApS’ anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling eller yde forudbetaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Bjerringfelt ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed. Såfremt bestilleren ikke opfylder den nævnte forpligtelse senest 10 dage efter Bjerringfelt ApS’ anmodning herom, er Bjerringfelt ApS berettiget, men ikke forpligtiget til at hæve den aftale, der er indgået mellem parterne helt eller delvist.

6.5. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Bjerringfelt ApS berettiget til delvis fakturering.

 1. Ejendomsret, ophavsret m.v.

7.1. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Bjerringfelt ApS og må ikke uden Bjerringfelt ApS’ godkendelse overlades til tredjemand.

7.2. Hvad Bjerringfelt ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, opbevares/arkiveres ikke efter levering af ordren. Bjerringfelt ApS har som udgangspunkt intet ansvar for tab eller beskadigelse, jfr. nærmere pkt. 10.5.

7.3. Det i pkt. 7.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren.

 1. Forsinkelse og leveringstid

8.1. Med de i pkt. 8.2. nævnte forbehold, finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Bjerringfelt ApS’ arbejde er færdigt.

8.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de under pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Bjerringfelt ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Bjerringfelt ApS leveringsforpligtelser fordyres for Bjerringfelt ApS er Bjerringfelt ApS forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at holde Bjerringfelt ApS skadesløs ved betaling af den af Bjerringfelt ApS beregnede merpris.

8.3. Har bestiller ikke anmodet om levering på et nøjagtigt bestemt tidspunkt, kan ophævelse som følge af forsinkelse først ske efter, at Bjerringfelt ApS skriftligt er anmodet om at overholde aftalt leveringstidspunkt og kun, hvis levering ikke finder sted senest 3 dage efter denne anmodning.

8.4. Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 8.2. følgende forbehold, berettiget til at hæve aftalen, såfremt bestilleren samtidig med aftalens indgåelse skriftligt har præciseret, at levering sker på et nøjagtigt bestemt tidspunkt.

 1. Mangler

9.1. Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5 %.

9.2. Variationer i størrelser på +/- 2 % kan forekomme.

9.3. Bjerringfelt ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

9.4. Mindre afvigelser fra godkendt farveprøve eller aftalt specifikation, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

9.5. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere skriftligt herover til Bjerringfelt ApS. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 7 dage fra leveringen har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Bjerringfelt ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

9.6. I tilfælde af reklamation, skal leverancen returneres til Bjerringfelt ApS inden 7 dage for besigtigelse og stillingtagen. Bestiller betaler returfragt til Bjerringfelt ApS. Såfremt Bjerringfelt ApS giver medhold i reklamationen, refunderer Bjerringfelt ApS rimelige udgifter til fragt til bestilleren, såfremt varen ikke er Bjerringfelt Aps i hende senest 7 dage bortfalder enhver reklamationsret, og fakturaen gøres gældende over for køber.

9.7. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Bjerringfelt ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9.8 Såfremt bestilleren ikke ønsker en farveprøve, bortfalder bestillerens reklamationsret over farver og evt. fejl i print, der kunne have været opdaget ved en farveprøve.

 1. Ansvar

10.1. I tilfælde af forsinkelse kan Bjerringfelt ApS ikke gøres ansvarlig, hvor forsinkelse kan tilskrives: arbejdskonflikter af enhver art, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, og i øvrigt enhver omstændighed, som Bjerringfelt ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure lignende situation.

10.1.2 I tilfælde af mangler ved det leverede, har Bjerringfelt ApS intet ansvar, hvor manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget beskadigelse af produktionen.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen er en af Bjerringfelt ApS’ underleverandørers forsinkelse eller manglende udførelse af arbejdet som følge af en af de i pkt. 10.1 nævnte omstændigheder eller underleverandørens ophør.

10.3. I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, hæfter Bjerringfelt ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.

10.4. Bjerringfelt ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Bjerringfelt ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Bjerringfelt ApS skadesløs for et sådant ansvar.

10.5. Bjerringfelt ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af materiale, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Bjerringfelt ApS’, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Bjerringfelt ApS har udført, jf. pkt. 2.5. Bjerringfelt ApS er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Bjerringfelt ApS. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur-emballage.

10.6. Bjerringfelt ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Bjerringfelt ApS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Bjerringfelt ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Bjerringfelt ApS’ side er handlet med grov uagtsomhed. Bjerringfelt APS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Bjerringfelt ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Bjerringfelt ApS’ ansvar, er bestilleren pligtig at holde Bjerringfelt ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

 1. Underleverandører

Bjerringfelt ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 1. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

 1. Lovvalg

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dansk lovgivning anvendes, uanset om dansk international privatret anviser anden lovgivning.

 1. Tvister og værneting

14.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v., er det Bjerringfelt ApS’ ret at lade tvisten afgøre ved de almindelige domstole.

14.2. Sager vedr. aftaler mellem Bjerringfelt ApS og bestiller, anlægges ved Bjerringfelt ApS’ værneting (hjemsted), uanset hvilken af parterne der anlægger sagen.

 1. Fortolkning

Bjerringfelt ApS’ salgs- og leveringsbetingelser er udarbejdet på dansk og oversat til andre sprog. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem udgaverne, skal den danske version lægges til grund ved fortolkning.

Rev. 01-01-2018

 

Copyright © 2019 Bjerringfelt ApS